Kvalitetscertifiering

Myrgångens förskola är certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem 2015.

 Motiveringen för 2015 lyder:

* Trygghet och trivsel: Förskolan lägger stor vikt vid att skapa trygga förutsättningar för barnens utveckling och lärande. Värdegrunden är tydligt dokumenterad och synlig över hela förskolan och budskapet syns i förhållandet mellan pedagoger och barn. Det främjande och förebyggande arbetet som dokumenteras i plan mot diskriminering och kränkande behandling är förankrat på alla nivåer.
* Barns delaktighet i lärprocessen: Förskolan arbetar utifrån ett projekterande arbetssätt som utgår från barns nyfikenhet och lust att utforska och lära vilket bidrar till att barnen kontinuerligt har inflytande över den verksamhet som drivs. I projektmallens dokumentation finns tydliga kopplingar till att barns reella inflytande kontinuerligt utvärderas i verksamheterna.
* Organisation: Förskolan har en tydlig organisationer där de fördelade ansvarsområdena skapar stor delaktighet och förståelse. Det finns tydliga dokument som stöd för det fortsatta kvalitetsarbetet.
* Resursutnyttjande: Förskolan har en budget i balans och använder sina resurser på ett effektivt sätt. Tid avsätts för att göra medarbetarna delaktiga i förskolans ekonomi.

Qualis - kvalitetssäkringssystem

Den ger ledning och medarbetare ett tydligt svar på
var förskolan står och vilken väg den bör välja i den
fortsatta kvalitetsutvecklingen. 
Qualis-certifieringen ger en gemensam bild för ledning och medarbetare av
verksamhetens styrkor och förbättringsområden.
Den vänder sig inte bara till alla yrkesgrupper i förskolan utan även till barn och föräldrar.

Läs mer om Qualis

Uppdaterad: